Skip to content

Informácie o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: „GDPR”)

ZÁKLADNÉ USTANOVENIE
Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: „GDPR”) je Mário Mráz., Sídlo: Jilemnického 4007/53 Martin 036 01.
(ďalej len: „správca“).
Kontaktné údaje správcu:
korešpondenčná adresa: Mário Mráz., Sídlo: Jilemnického 4007/53 Martin 036 01 ,tel.: +421 911 992 323, info@pizzasevermartin.sk
Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden či viacej zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
Správca nevymenoval poverenca pre ochranu osobných údajov (nakoľko rozsah a povaha spracovávaných osobných údajov si to nevyžaduje).

ZDROJE A KATEGÓRIE SPRACOVÁVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV
Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky.
Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné pre plnenie objednávky.

ZÁKONNÝ DÔVOD A ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je oprávnený záujem správcu na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných informácií / newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR,
Účelom spracovania osobných údajov je zasielanie obchodných informácií a uskutočňovanie ďalších marketingových aktivít.
Zo strany správcu nedochádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR.

DOBA UCHOVÁVANIA ÚDAJOV
Správca uchováva osobné údaje po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie10 rokov v prípade, že sú osobné údaje spracovávané na základe Vášho súhlasu. V prípade, že chcete zrušiť svoj súhlas na zasielanie newsletterov z nášho e-shopu napíšte nám na adresu info@pizzasevermartin.sk a správca Vašu adresu bezodkladne vymaže.
Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.


PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV (SUBDODÁVATELIA SPRÁVCU)
Príjemcovia osobných údajov sú osoby:
• zaisťujúce služby prevádzky e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,
• zaisťujúce marketingové služby (zasielanie newsletterov).
Správca nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.

VAŠE PRÁVA
V podmienkach stanovených v GDPR máte právo:
• na prístup k svojím osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
• na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR.
• na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.
• vzniesť námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR a
• na prenositeľnosť osobných údajov podľa čl. 20 GDPR.
• odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo e-mail správcu uvedený v čl. III týchto podmienok.
Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

PODMIENKY ZABEZPEČENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Správca prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám pošle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste správcovi poskytli.

sk_SK

+421 911 99 23 23

Otváracie hodiny

Pondelok – Štvrtok od 12:00 do 23:30

Piatok – Sobota od 10:00 do 00:30

Nedeľa od 10:00 do 23:30

Pondelok – Štvrtok od 12:00 do 23:30

Piatok – Sobota od 10:00 do 00:30

Nedeľa od 10:00 do 23:30

Ochrana osobných údajov | Všeobecné obchodné podmienky
Všetky práva vyhradené © 2021 PizzaSever Martin